Virettä vuorovaikutukseen

Kaupunkisuunnittelussa etsitään uusia keinoja vuorovaikutukseen osallisten kanssa. Myös yhteistyö eri toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa edellyttää hyvää kommunikointia.

Pelissä yhteinen kaupunki! rakentaa luottamusta ja luo hyvän pohjan yhteistyölle konkreettisten suunnittelukohteiden parissa. Paja antaa osallistujille valmiuksia tarkastella kaupunkisuunnittelua monista näkökulmista ja osallistua rakentavasti kotikaupungin kehittämisestä käytävään keskusteluun.  

Soveltamismahdollisuuksia ja kohderyhmiä on monia

Kun alamme suunnitella työpajaa tilaajan kanssa, asetamme yhdessä tavoitteet: keitä työpajalla halutaan tavoittaa, millaiseen  osallistumiseen työpajan toivotaan johtavan, mitä todellisia haasteita halutaan käsitellä ja ratkoa. Työpaja on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Sopiva osallistujamäärä on 15-25. Suuremmalle porukalle voimme vetää kaksi rinnakkaista pajaa.

Sovellusmahdollisuuksia on monia, esimerkiksi:

 • Nuorten osallistaminen: yhteistyö esimerkiksi koulun tai nuorisotoimen kanssa
 • Asukas- ja intressiryhmien osallistaminen
 • Eri toimialojen ja asiantuntijaryhmien yhteistyön parantaminen
 • Kaupunkisuunnittelu tutuksi luottamushenkilöille
 • Kaupungin eri toimijoiden aktivointi yleiskaavasuunnitteluun, julkisen keskustelun herättäminen pitkän aikavälin tavoitteista

Lue artikkeli Osallistuminen on oppimisprosessi (Heli-Maija Nevala, Maankäyttö 1/2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Työpaja oli rakennettu hienosti niin, että osallistujat pääsivät heti käsiksi tekemiseen, uuden luomiseen ja ideointiin. Lähtötietoja, tavoitteita ja käytännön realiteetteja annosteltiin sopivina paloina vasta ensimmäisen ideointivaiheen jälkeen. Kaupunkisuunnittelulle kaikkein olennaisimmat asiat, kuten muutokset, ristiriidat ja ulkoa sanellut ehdot nostettiin hienosti esille, kun tiimien ”täydelliset” suunnitelmat jouduttiin lopulta rikkomaan hyvin olennaisella tavalla. Samalla jouduttiin kohtamaan se kaikkein vaativin suunnittelutehtävä: etsimään konfliktinratkaisua.
  Markku LehmuskoskiKaava-arkkitehti, Lahden kaupunki

Asiantuntija tuo osaamisensa

Fasilitoija vastaa työskentelyn ohjaamisesta ja motivoinnista. Asiantuntijoilla on luonteva rooli osaamisensa jakajana ja keskustelijana. Fasilitoija perehdyttää asiantuntijat työpajan kulkuun etukäteen, ja nämä valmistelevat lyhyen, noin 15 minuutin tietoiskun. Muuta valmistelua ei tarvita – asiantuntija tulee paikalle omana itsenään ja tuo oman osaamisensa.

Työpajaan osallistuu tavallisesti neljä kaupunkisuunnittelun ja -ympäristön ammattilaista, jotka edustavat eri näkökulmia, esimerkiksi: 

 • Kaavoitus: mitä näkökulmia on huomioitava – asukastiheys, julkiset ja yksityiset palvelut, viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät, talous ja niin edelleen
 • Liikenne: miten alueen suunnittelussa huomioidaan liikennejärjestelyt – liikenteen tilantarve, julkisen ja kevyen liikenteen edistäminen, kaupungin erilaiset vyöhykkeet 
 • Vihreä ja sininen kaupunki: viheralueiden merkitys hyvinvoinnille, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, suojelualueet, talouden intressien yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa
 • Kulttuuriympäristö: paikan identiteetti, ajallinen kerroksellisuus, kulttuuriympäristöjen suojelu vs. uudet käyttömuodot

Fasilitoija voi toteuttaa pajan myös pienemmällä asiantuntijapanostuksella, videoita hyödyntäen. Tällöinkin on tärkeää luoda kontakti osallistujien ja kaupunkisuunnittelun välille, esimeriksi työpajaan liittyvän kehittämiskohteen vastuuhenkilön tai vuorovaikutussuunnittelijan kanssa. 

Näkökulmia voidaan myös muunnella tai lisätä tavoitteiden ja painotusten mukaan. Muita mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi kaupunkitalous, ekotehokas kaupunki tai sosiaalinen hyvinvointi ja tasa-arvo. Työpajassa liikutaan aluksi asemakaavatasolla, mutta työskentelyn edetessä keskustelu ohjataan tehtävien kautta yleiskaavatasolle.